LOGO IM 15

ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΤΟΎ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΎΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
29-11-2019

«Ἐγώ δε ἥδιστα δαπανήσω και ἐκδαπανηθήσομαι ὑπέρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν». (Β΄Κορ., ιβ΄15)

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,

Ἐντιμότατοι κύριοι βουλευτές τῆς περιοχῆς μας,

Ἀξιότιμοι κύριοι ἐκπρόσωποι τῆς Περιφέρειας καί τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως,

Ἀγαπητέ κύριε Δήμαρχε τῆς ἱστορικῆς και ἐνδόξου πόλεως τῶν Καλαβρύτων,

Σεβαστοί ἐκπρόσωποι τῶν στρατιωτικῶν, δικαστικῶν και λοιπῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς,

Ἀδελφοί μου συμπρεσβύτεροι καί διάκονοι,

Λαέ τοῦ Κυρίου εὐλογημένε καί περιούσιε

Μέ αὐτούς τούς λόγους, πού πρίν ἀπό λίγο ἀνέφερα εἰς τήν ἀγάπην σας, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔδιδε τό στίγμα τῆς ποιμαντικῆς του παρουσίας εἰς τήν Κόρινθον, λέγοντας ὅτι «ἐγώ  ἀδελφοί μου ἦλθα σέ ἐσᾶς μέ τήν σθεναράν ἀπόφασιν νά  δαπανήσω ὅλες τίς δυνάμεις μου καί τά χαρίσματα τά ὁποῖα μοῦ ἔδωσεν ὁ Θεός, ἀλλά καί μέ πολλήν εὐχαρίστησιν καί ἐγώ ὁ ἴδιος νά ἐκδαπανηθῶ καί νά θυσιαστῶ γιά τίς ψυχές σας». Αὐτοί οἱ λόγοι σηματοδοτοῦν μέ τόν καλύτερον τρόπον τά αἰσθήματα, τά ὁποῖα μέ κατακλύζουν αὐτήν τήν στιγμήν,  ἀλλά καί δίδουν τό στίγμα τῆς ποιμαντικῆς μου διακονίας, ἔτσι, τουλάχιστον, ὅπως τήν ὁραματίζομαι, τήν σκέφτομαι καί τήν σχεδιάζω. Διότι μέ αὐτήν τήν ἀπόφασιν ἦλθα κοντά σας, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου μας, μετά καί τήν περί τοῦ προσώπου μου τιμητικήν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἦλθα μέ πολλή χαρά, διότι πορεύομαι σέ ἕναν λαόν, εὐλογημένον ἀπό τόν Θεόν, μέ πνευματικήν ἀγαλλίασιν, διότι πορεύομαι σ' ἕναν λαόν, ὁ ὁποῖος ἔχει ἕνα πνευματικόν ὑπόβαθρον πλούσιον, πού ξέρει να τιμᾶ, νά σέβεται καί νά ἀγαπᾶ  τήν μητέρα του Ἐκκλησία, πρός ἕναν λαόν θεσπέσιον, ὁ ὁποῖος γνωρίζει τίς παραδόσεις τοῦ Γένους μας, οἱ ὁποῖες ἐστήριξαν τό Γένος καί τόν λαόν μας καί σέ ἡμέρες εὐτυχίας ἀλλά καί σέ ἡμέρες  ὀδύνης καί πόνου. Μέ χαρά καί πνευματική εὐφροσύνη εἶμαι κοντά σας, σταλμένος ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, γιά νά εἶμαι γιά σᾶς πατέρας καί ἀδελφός καί συνοδοιπόρος, γιά νά κρατῶ μέσα στά πατρικά μου σπλάχνα τούς πόθους καί τούς καημούς σας, τούς φόβους καί τίς ἀνησυχίες σας, γιά νά σκουπίζω μέ τό μαντήλι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τά δάκρυά σας, ἀλλά καί νά εἶμαι πρῶτος στίς χαρές σας, πρῶτος στίς εὐτυχίες σας, πρῶτος στίς ὄμορφες καί εὐλογημένες στιγμές σας.

Γιατί αὐτός εἶναι ὁ σκοπός καί ὁ ρόλος τοῦ πνευματικοῦ πατέρα τῆς κάθε ἐπαρχίας: νά εἶναι πρῶτος στούς πνευματικούς ἀγῶνες, νά εἶναι ὁ σημαιοφόρος  τῶν ἰδανικῶν καί τῶν ἱερῶν τῆς φυλῆς μας, νά κρατᾶ ψηλά τό λάβαρο τῆς πίστεως εἰς τόν Χριστόν καί τῆς ἀγάπης εἰς τήν πατρίδα καί εἰς τάς πατροπαραδότους  ἀξίας τοῦ Γένους. Τά στοιχεῖα αὐτά, ἄλλωστε, εἶναι  συνυφασμένα  μέ τόν Μαρτυρικόν αὐτόν τόπον, τόν ὁποῖον ἡ Παναγία ἐκ τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας, ὡς λαμπάς ἄσβεστος καί Μήτηρ πανθορῶσα, περιφρουρεῖ καί προστατεύει ἀδιαλείπτως ἀνά τούς αἰῶνας.

Ἀλλά, εἶμαι εὐτυχής, ὅπως σᾶς εἶπα, διότι αὐτά τά Λόγια, γνωρίζω καλά, ὅτι εὑρίσκουν ἀπήχηση μέσα στίς καρδιές σας, εἶμαι εὐτυχής καί δοξάζω τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, γιατί γνωρίζω ὅτι μιλᾶμε τήν ἴδια γλώσσα, τή γλώσσα τῆς καρδιᾶς καί τῆς πίστεως, τῆς εἰλικρίνειας καί τῶν αἰσθημάτων, τή γλώσσα τῆς ἐγκαρδιότητος. Ἡ χαρά μου γίνεται ἀκόμη μεγαλύτερη μάλιστα, καθώς ἀντικρύζω τά πρόσωπά σας, πρόσωπα γνωστά καί ἀγαπημένα, πρόσωπα ὑπέρ τῶν ὁποίων θά ἀγωνισθῶ μέ ὅλην τήν δύναμιν τῆς ψυχῆς μου.

Ἦλθα ἀνάμεσά σας ὡς πατέρας σας πνευματικός, μέ ἀπόφασιν νά ἐργασθῶ γιά ἐσᾶς. Θέλω νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι οἱ πόρτες καί τῆς Μητροπόλεως, ἀλλά, κυρίως, τῆς καρδιᾶς μου, θά εἶναι πάντοτε ἀνοιχτές γιά ὅλους σας. Θέλω νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι ὅλοι ἐσεῖς, οἱ εὐλογημένοι κάτοικοι τῶν Καλαβρύτων, στό πρόσωπό μου μπορεῖτε νά βλέπετε ἕναν εἰλικρινῆ πατέρα καί φίλο καί ἀδελφό. Δέν ἔρχομαι γιά νά σᾶς κατακυριεύσω, ἀλλά ἔρχομαι γιά νά σᾶς διακονήσω, δέν θέλω ἐσεῖς νά μέ διακονήσετε, ἀλλά θέλω ἐγώ, κατά τήν μίμησιν τοῦ Κυρίου μας, νά σκύψω πάνω ἀπό τά προβλήματά σας καί νά σᾶς προσφέρω στήριγμα καί ἀπαντοχή.

Σ' αὐτούς τούς καιρούς τούς δύσκολους, τούς ὁποίους διερχόμεθα, πού ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης καί τῆς πίστεως δείχνει νά τρεμοσβήνει, πού ἡ ἀγάπη ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους δείχνει νά χάνεται σιγά - σιγά, πού ὁ ἐγωισμός καί ἡ κακότητα ὑψώνουν τείχη ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, ἡ φωνή τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας εἶναι μιά φωνή πνευματικοῦ συναγερμοῦ. Νά ἐπιστρέψωμεν, εἶναι ἀνάγκη ἀδελφοί μου, σ' αὐτά τά ὁποῖα διδαχθήκαμε καί μάθαμε, νά στερεωθοῦμε στήν πίστιν μας πού μᾶς προσφέρει ζωή, ἐλπίδα καί σωτηρία, καί νά ἀγαπήσουμε, ὅπως οἱ πατέρες μας μᾶς ἔδιδαξαν, τούς συνανθρώπους μας ὅλους.

Πρώτιστο μέλημά μου θά εἶναι ἡ διακονία καί ἡ ἱερουργία τῶν ἁγίων μυστηρίων. Γι' αὐτό πάντοτε θά βλέπετε τόν Ἐπίσκοπό σας ἱερουργοῦντα καί εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἀρχιερατικῶς. Γι' αὐτό καί πολύ συχνά μέ τήν χάριν καί τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ θά μέ ἀντικρύζετε ἐδῶ, εἰς αὐτόν τόν θρόνον, πού γιά μένα εἶναι ὁ θρόνος τοῦ Σταυροῦ. Δέν εἶναι ὁ θρόνος τῆς δόξης καί τοῦ μεγαλείου, ἀλλά εἶναι ὁ θρόνος τοῦ Σταυροῦ. Ὁ Ἐπίσκοπός  σας θά εἶναι κοντά σας λειτουργικός μέ τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, ὅσον περισσότερον μπορεῖ. Καί ἐδῶ στήν ἐπαρχία Καλαβρύτων θά μέ βλέπετε συχνά νά εὑρίσκομαι κοντά σας καί νά σᾶς εὐλογῶ μέσα ἀπό τήν ψυχή μου. Ἐπιθυμία μου, ἐπίσης, ὑποκαρδίως εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ νά διαχέεται πρός ὅλο τό πλήρωμα μέ κάθε τρόπο, μέ τρόπο σύγχρονο, ἀλλά καί μέ τρόπο εὔληπτο,  ὥστε νά γίνεται ἀντιληπτός ἀπό ὅλους ἐσᾶς. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐπιστηρικτικός, σωτήριος, καθοδηγητικός. Αὐτόν τόν λόγον ἐπιθυμῶ, εὐκαίρως ἀκαίρως νά σπέρνω στήν εὔφορη καί γόνιμη καρδιά σας, προσευχόμενος εἰς τόν Θεόν, εἰς τόν Μεγάλον Γεωργόν, νά αὐξάνει αὐτήν τήν σποράν καί νά δίνει καρποφορίαν πολλήν, ὥστε νά χαίρομαι μ' αὐτούς τούς καρπούς  καί νά καμαρώνω μέσα ἀπό τήν καρδιά μου. Ἐπιθυμία μου, ἐπίσης, εἶναι νά εὑρίσκομαι κοντά σας γιά νά παρακαλῶ, γιά νά στηρίζω, για νά σᾶς δίδω τό στίγμα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἐπίσκοπός σας, πρωτίστως καί κυρίως, θά ἀγωνισθεῖ γιά νά γίνει ὁ Ἐπίσκοπος τῆς ἀγάπης καί τῆς παρακλήσεως, θά εἶναι δίπλα σας μέ τήν ἀγάπη του καί τήν προσευχή του, θά εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θά ἀφουγκράζεται τούς πόνους καί τούς στεναγμούς σας, γι' αὐτό καί θά ἔχω στενή συνεργασία μέ ὅλους τούς φορεῖς τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς ἔτσι, ὥστε νά βρίσκουμε τούς ἀποτελεσματικότερους τρόπους γιά νά ἀπαλύνουμε τήν ἀνεργία, τή φτώχεια, τήν ἀλλοτρίωση καί τή μοναξιά, πού λεηλατοῦν τίς ἀνθρώπινες ψυχές. Γνωρίζω τά προβλήματα τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς γι' αὐτό καί εἶμαι ἕτοιμος μέ πολλήν ἀγάπη, σεβασμό καί τιμή πρός τίς ἀρχές αὐτοῦ τοῦ τόπου, πρός ἐσᾶς κύριε Δήμαρχε, ἀλλά καί τούς ἄλλους φορεῖς, νά συνεργασθοῦμε ἔτσι, ὥστε πάντα νά βρίσκουμε τίς καλύτερες δυνατές λύσεις μέ σεβασμό στούς διακριτούς μας ρόλους, μέ σεβασμό στίς θεσμοθετημένες θέσεις μας ἔτσι, ὥστε διά τῆς τιμῆς καί διά τῆς ἀγάπης νά παράγεται τό καλύτερον ἔργο καί ἐσεῖς, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, νά βλέπετε τούς ἄρχοντές σας νά ὁμονοοῦν, καί τούς θρησκευτικούς καί τούς πολιτικούς, καί νά χαίρεσθε μέ αὐτήν τήν ἑνότητα, γιατί ἡ ἑνότητα εἶναι δῶρον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιατί ἡ ἑνότητα εἶναι τό χάρισμα καί τό δῶρον τό πολύτιμον τοῦ Ἁγίου Θεοῦ στήν ζωήν μας. Ἐγώ ἀπό τή θέση μου, ὡς Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας θά κάνω ὅ,τι περνάει ἀπό τό χέρι μου, γιά νά σφυρηλατήσω δεσμούς ἑνότητος οὐσιαστικῆς καί  πραγματικῆς καί δέν θα φεισθῶ οὔτε κόπων, οὔτε καί θυσιῶν προκειμένου ὅλοι νά βιώνουν αὐτήν τήν ἑνότητα. Ἀλλά   γιά νά πετύχουμε αὐτούς τούς στόχους  χρειάζεται πρῶτα ἀπ' ὅλα ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Κι αὐτή τήν εὐλογία καί αὐτή τήν χάριν παρακαλῶ μέρα καί νύχτα νά μοῦ δίνει ὁ Κύριος, γιατί αἰσθάνομαι ὅτι ἔχω ἐπωμισθεῖ μία μεγάλη εὐθύνη, αἰσθάνομαι δέος μπρός στό βάρος αὐτῆς τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς, αἰσθάνομαι ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ἀλλά και ὁλόκληρη ἡ Ἱεραρχία, ἐναπέθεσαν εἰς τούς ἀσθενικούς μου ὤμους ἕνα σπουδαῖο ἔργο καί μία μεγάλη εὐθύνη, καί γι' αὐτό ἔχω ἀνάγκη ἀπό τήν χάριν, πρωτίστως, τοῦ Θεοῦ, ἔχω ἀνάγκην ἀπό τήνεὐλογίαν Του καί τόν φωτισμόν Του ἔτσι, ὥστε καί νά σκέπτομαι ὀρθά καί νά ἀποφασίζω μέ σύνεση καί σωφροσύνη. Καί μετά τόν Θεόν, τήν ἐλπίδα μου τήν ἐναποθέτω στήν Ἁγία Μητέρα Του, τήν Παναγία μας, τήν Παναγία Μεγαλοσπηλαιώτισσα, πού εἶναι καί ἡ μητέρα ὅλων μας,  τό τεῖχος τό ἀπόρθητον, ἡ κραταιά προστασία, ἡ δύναμις ἡ ἄμαχος καί ὁ κυματοθραύστης ἐπάνω εἰς τόν ὁποῖον διαλύονται τά κύματα τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν. Σέ Ἐκείνην ἀνέθεσα ὁλόκληρη τήν ζωήν μου, ὅταν πρίν ἀπό χρόνια ἐφόρεσα τό τίμιον ράσο τοῦ Ἕλληνος Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ, καί ἔδωσα ὅρκους ἀγάπης, προσηλώσεως καί ἀφοσιώσεως εἰς τόν Θεόν. Καί αὐτούς τούς ὅρκους μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν χάριν τῆς Παναγίας μας τούς ἐκράτησα ζωντανούς. Αὐτούς  τούς ὅρκους καί σήμερα ἐπαναβεβαιώνω καί ἐνώπιόν σας, ἀδελφοί μου. Μετά ἀπό τόν Θεόν, τήν Παναγίαν καί τούς Ἁγίους μας στηρίζομαι σέ ἐσᾶς, ἀδελφοί μου, σέ σᾶς ἀδελφοί μου συμπρεσβύτεροι καί διάκονοι, πού εἶσθε οἱ πρῶτοι καί οἱ καλύτεροι συνεργάτες μου μέσα στόν ἀμπελῶνα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐσεῖς θά εἶσθε τά χέρια μου, ἐσεῖς θά εἶσθε αὐτοί, οἱ ὁποῖοι θα ὑλοποιεῖτε τίς σκέψεις καί τίς ἀποφάσεις μου καί ἐγώ θά εἶμαι μαζί σας, πρῶτος εἰς τόν ἀγῶνα, πρῶτος εἰς τήν ἀγάπην, πρῶτος εἰς τήν κατανόησιν. Γνωρίζω ὅτι εἶσθε ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ὅτι τιμᾶτε τό ράσο σας καί τό ἐπιτραχήλιόν σας, γι' αὐτό καί ὡς Ἐπίσκοπός σας, θά εἶμαι δίπλα σας, θά εἶμαι συμπαραστάτης σας σέ ὅ,τι μέ χρειαστεῖτε. Μέ τήν ἴδια τιμή, μέ τήν ἴδιαν ἀγάπη καί τόν σεβασμόν, ἐπίσης, περιβάλλω καί τούς ἄρχοντες, μέ προεξάρχοντα τόν καλόν Δήμαρχον, ἀλλά καί τούς ὑπολοίπους ἄρχοντες αὐτοῦ τοῦ τόπου καί τείνω τό χέρι μου γιά μιά γόνιμη καί οὐσιαστική συνεργασία, γιά τό καλό αὐτοῦ τοῦ τόπου, γιά τήν προκοπή του, γιά νά χαιρόμεθα ὅλοι νά βλέπουμε νά ἀνθίζει τό λουλούδι τό εὔοσμο τῆς ἐλπίδας σ' αὐτόν τόν εὐλογημένο τόπο.

Ἀγαπητοί μου, σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους σας γιά τήν ἀγάπη σας, γιά τήν στοργή σας πρός τό ταπεινό μου πρόσωπο καί σᾶς παρακαλῶ νά στηρίζετε τόν Ἐπίσκοπό σας μέ τήν ἀγάπη σας. Νά προσεύχεσθε γιά ἐμένα, διότι ἐμεῖς οἱ πνευματικοί σας πατέρες μετά τόν Θεόν, σέ σᾶς στηριζόμεθα, ἐσεῖς εἶσθε ἡ χαρά μας, ἡ ἀπαντοχή μας, τό κραταιό στήριγμά μας. Εὐλογῶ ὅλους σας πατρικῶς καί ἀρχιερατικῶς καί ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας πλούσια τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Κυρίου μας. Ὁ Κύριος νά προπορεύεται στά βήματα τῆς ζωῆς σας, να σᾶς ἁγιάζει καί νά σᾶς εὐλογεῖ.  Καί ὁ Ἐπίσκοπός σας θά εἶναι πάντοτε μαζί σας, δίπλα σας, κοντά σας. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ἡμῶν, ἀδελφοί μου καί παιδιά μου ἀγαπημένα. Ἀμήν.

e-shop

eshop.png

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  • Διεύθυνση: Ρωμανιώλη 41, Αίγιο
  • Τηλέφωνα: 26910-21776 & 26910-21777
  • Φαξ: 26910-60127
  • E-mail: imkaigial@gmail.com

Στατιστικά

  • Εμφανίσεις Άρθρων 670167